Presentation

Under 1990-talet växte insikten om att högtryckssprutning är en verksamhet med många risker, flera av dem mycket allvarliga. En högtrycksstråle kan under vissa omständigheter ge samma skador som en gevärskula.

I Arbetsmiljöverket föreskrifter Högtryckssprutning (AFS 1994:54) sägs att alla som arbetar med högtrycksutrustning ska väl känna till hälso- och olycksfallsrisker, lämplig arbetsteknik och skötsel av utrustningen. Det finns dessutom uttryckliga krav på att arbetsgivaren ska se till att den som anlitas för högtryckssprutning med tryck över 200 bar ska ha genomgått särskild utbildning och ha praktiska färdigheter för arbetet.

I föreskrifterna Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) förtydligas kraven på praktiska och teoretiska kunskaper ytterligare. 

För att möta behovet av utbildning utvecklade Prevent*) 2005 en webbaserad utbildning i högtryckssprutning för dem som vill bli behöriga operatörer, i samarbete med Saneringsföretagens Riksförbund, SFR. En revidering av utbildningen har gjorts under 2012, i samverkan mellan Prevent, SFR, Almega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas förbund. 

Kursmaterialet är webbaserat och tar deltagaren genom kursen via stimulerande interaktiva multimediamiljöer.
 
*) Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.


Följande moment ingår

Introduktion till högtryckssprutning
 • Introduktion till tekniken
 • Vanliga användningsområden
 • Fördelarna hos tekniken
Tryck, hastigheter och energier i vattenstrålar
 • Begreppen kraft, tryck, flöde och effekt
 • Hur hastigheter, tryck, flöden och effekter hos utrustningen bestäms
 • Vilka tryck, flöden, hastigheter och effekter som förekommer
Pumpar, slangar, munstycken
 • Kolvpumpar - uppbyggnad och funktion  
 • Tryckförstärkare - uppbyggnad och funktion  
 • Slangar och munstycken - uppbyggnad och funktion
 • Maskinell utrustning
Risker
 • Vanliga olyckor och orsaker
 • Reaktionskraften och dess risker
 • Andra risker
Regler, metodik, skydd
 • Att arbeta säkert
 • Riskanalys
 • Skyddsutrustning
 • Åtgärder vid olycka

Behörig operatör

Syftet med utbildningen är att ge operatörer och blivande operatörer av högtrycksutrustning (för t.ex. sanering, skärning och bilning) fullgoda kunskaper i hur man arbetar med högtryckssprutning på ett säkert sätt.

En kurs inleds med att handledare och kursdeltagare etablerar kontakt och går igenom vad utbildningen omfattar och hur den ska genomföras. Det rekommenderas starkt att denna inledning av kursen sker i form av en s.k. närträff, där handledare och kursdeltagare möts öga mot öga och där även praktiska moment vid hantering av högtrycksutrustning kan tränas och testas. Därefter bedrivs utbildningen på distans via Internet, där handledaren kan följa hur kursdeltagarna arbetar sig igenom de tester med flervalsfrågor som finns efter vart och ett av de fem kapitlen. Den teoretiska delen av utbildningen avslutas med ett mer omfattande slutprov med fritextfrågor. Om så önskas kan handledaren  komplettera slutprovet med företagsspecifika frågor.

Parallellt får kursdeltagaren praktisk träning under handledning på sin arbetsplats, om han/hon inte tidigare tillägnat sig de praktiska färdigheter som krävs. Om inget annat överenskommits dokumenteras detta genom ett standardiserat intyg som arbetsgivaren/¬≠arbets¬≠ledaren undertecknar och handledaren godkänner. Efter genomgången kurs utfärdas dels ett intyg på att kursdeltagaren visat att han/hon har de kunskaper och färdigheter som behövs för att bli behörig operatör av utrustning för högtryckssprutning, dels ett "körkort".

Behörigheten gäller i fem år. Det krävs ett förnyat teoretiskt prov för att förlänga den ytterligare fem år. 

Efter utbildningen ska kursdeltagarna:

 • ha god kännedom om högtryckssprutning som teknik och dess användningsområden,

 • ha god kännedom om den utrustning som används,

 • väl förstå de risker som är förknippade med arbetet,

 • väl förstå hur riskerna kan hanteras och vilka åtgärder som skall vidtas vid olyckor,

 • känna till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om högtryckssprutning

 • ha tillägnat sig de praktiska färdigheter som krävs för säker användning av högtrycksutrustning.


Utbildningen omfattar ca 50 studietimmar, varav ca 40 timmar utgörs av praktisk träning under handledning på arbetsplatsen eller motsvarande.


Priset tas fram tillsammans med behörig handledare. Det kan variera, beroende på om beställaren av utbildningen vill utveckla närträffar eller slutprovet utöver grundkonceptet.