Högtryckssprutning

OBS! Utbildningen stängs ned för gott 24/5.
En ny utbildning är under produktion och blir tillgänglig till årsskiftet.


I Arbetsmiljöverket föreskrifter Högtryckssprutning (AFS 1994:54) sägs att alla som arbetar med högtrycksutrustning ska väl känna till hälso- och olycksfallsrisker, lämplig arbetsteknik och skötsel av utrustningen. Det finns dessutom uttryckliga krav på att arbetsgivaren ska se till att den som anlitas för högtryckssprutning med tryck över 200 bar ska ha genomgått särskild utbildning och ha praktiska färdigheter för arbetet.

Den här utbildningen, Högtryckssprutning, är en interaktiv utbildning i hur man arbetar säkert med högtryckssprutning och därmed uppfylla föreskrifternas krav. Kursen riktar sig till operatörer och blivande operatörer inom högtrycksbranschen.

Målet är att minska riskerna för olycksfall och personskada. 

Utbildningen innehåller webbaserade kunskapsprov. När de godkänts och efter kontroll av operatörens praktiska färdigheter utfärdas ett intyg på att operatören har de kunskaper och färdigheter som krävs enligt föreskrifterna och därmed är behörig operatör för högtryckssprutning.

Det är möjligt att genomföra utbildningen helt via Internet, under förutsättning att praktisk träning och kontroll av kursdeltagarnas praktiska färdigheter sker på arbetsplatsen. Det är dock en stark rekommendation att handledaren engageras för att möta kursdeltagarna på plats och genomföra de praktiska moment som ingår.

Under fliken Introduktion presenteras arbete med högtrycksutrustning översiktligt, som en första introduktion för dem som kommer i kontakt med högtryckssprutning i endast liten utsträckning, t.ex. nyanställda och tillfälligt anställda.  

För genomförande av utbildning, kontakta någon av de handledare som finns listade under fliken Handledare. Utbildningen är avgiftsbelagd och priset tas fram tillsammans med handledaren. Priset kan variera, beroende på om beställaren av utbildningen vill utveckla närträffar eller slutprovet utöver grundkonceptet!

Logga in